fbpx

Legea spalarii banilor – obligatii pentru PFA si Profesiile Liberale

Actualizare 15 ianuarie 2020 – anunt postat pe site-ul oficiului:

ANUNT IMPORTANT: Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face SI DUPA termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!

Actualizare 10 ian 2020 – vezi raspunsurile date de Oficiu la cele mai intalnite intrebari.

In 21 iulie 2019 a intrat in vigoare legea nr. 129 (MO 589 din 18 iulie 2019) pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Legislatia introdusa este complexa si presupune un efort considerabil pentru conformare. Se definesc obligatii noi pentru entitatile raportoare, printre acestea fiind nominalizate si persoanele fizice care desfasoara activitati independente (PFA, II, IF) si profesii liberale.

Am extras din textul legii prevederi importante pentru persoanele fizice. Daca activitatea desfasurata se incadreaza in lista de entitati raportoare te rog sa consulti textul integral al legii.

Potate fi util si REGULAMENTUL nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Site – Oficiul national de prevenire şi combatere a spălării banilor.

Pe scurt, prevederile principale pentru persoanele fizice sunt:

 • Persoanele fizice titulare de PFA, II, IF, Profesii Liberale (vezi entitatile raportoare) sunt obligate sa raporteze orice tranzactie suspecta;
 • De asemenea, aceleasi persoane fizice trebuie sa raporteze orice tranzactie efectuata in numerar care depaseste pragul de 10.000 de euro;
 • Pentru raportare persoanele fizice trebuie sa aiba cont pe site-ul oficiului pentru spalarea banilor;
 • In opinia mea, termenul de 17 Ianuarie 2020 (pentru desemnarea persoanei responsabile cu raportarea) nu se aplica persoanelor fizice dar este indicat sa initializezi procedura de creare a contului pe site-ul oficiului. Obligatiile de raportare sunt in vigoare din iulie 2019! Cu atat mai mult daca oferi consultanta si servicii catre societati.
 • Practic aceasta lege ne obliga pe toti sa devenim „turnatori” la organul de securitate financiara a statului roman (si a noastra). Cam dura legea!


Rugamintea mea este sa citesti si tu legea si sa revii cu nelamuriri sau completari daca e cazul.

Totul intr-un singur loc pentru gestiunea activitatii tale:

 • Cadrul legal pentru desfasurarea activitatii. Modificarile Codului fiscal din 2021.
 • Infiintarea de activitati independente. Modificarea formei de organizare.
 • Taxele si impozitele platite de o activitate independenta in 2021.
 • Plătitor sau neplătitor de TVA? Ce ma avantajeaza?
 • Operatiuni intracomunitare. Obtinerea codului special de TVA.
 • Sistem de impozitare: normă de venit sau sistem real? Ce ma avantajeaza in 2021?
 • ​Care sunt registrele si formularele obligatorii si de unde le procur?
 • Completarea Registrului Jurnal de Incasari si Plati.
 • Cheltuielile deductibile si nedeductbile. Cum sa reduci legal impozitul pe venit.
 • Cum sa calculezi venitul net si sa completezi Registrul de Evidenta Fiscala.
 • Stabilirea obligatiei de a plati contributie la pensie (CAS) si la sanatate (CASS). Exceptii.
 • Completarea Declaratiei Unice 2021. Rectificarea declaratiei.
 • Plata obligatiilor fiscale si verificarea obligatiilor de plata. Compensarea sau restituirea platilor in plus.
 • Cum sa faci inventarierea patrimoniului si sa completezi Registrul Inventar.
 • Exemple si Studii de caz pentru lamurirea oricarei situatii de mai sus.

Ce reprezinta spalarea banilor

Ca sa stabilim daca o tranzactie este suspecta trebui mai intai sa stim ce reprezinta infractiunea de spalare a banilor. Conform art. 49 din lege:

(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;

c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

Care sunt entitatile raportoare de tranzactii suspecte

Art. 5 (1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:

a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;

b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;

f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);

h) agentii imobiliari;

i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Dupa cum vezi, nu prea a scapat nimeni de la obligatia de a raporta tranzactiile suspecte. Litera g) si litera i) sunt destul de cuprinzatoare.

Obligatia de raportare a tranzactiilor suspecte:

(1) Entitatile raportoare prevazute mai sus sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau

b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

c) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau

d) în orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de natura sa ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existenta unor anomalii fata de profilul clientului, precum si atunci cand exista indicii ca datele detinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuza sa le actualizeze ori ofera explicatii care nu sunt plauzibile.

Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune

Art. 7 (1) Entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume în numerar, în lei sau în valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul în lei a 10.000 euro.

(2) În situatia în care tranzactiile prevazute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei institutii de credit sau financiare, obligatia de raportare revine acesteia, cu exceptia operatiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate conform alin. (5).

(3) Institutiile de credit si institutiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în si din conturi, în lei sau în valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul în lei a 15.000 euro.

(4) În sensul alin. (1), termenul tranzactie include si operatiunile a caror valoare este fragmentata în transe mai mici decat echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: partile tranzactiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadreaza tranzactiile si sumele implicate. Entitatile raportoare stabilesc în politici si normele interne prevazute la art. 24 alin. (1), proportional cu riscul spalarii banilor si finantarii terorismului la care sunt expuse, termenul în care elementele comune prezinta relevanta, precum si orice alte scenarii ce ar putea da nastere unor tranzactii legate între ele.

(5) Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul în lei a 2.000 euro.

Cum se face raportarea

Art. 8 (1) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 transmit, de îndata, Oficiului raportul pentru tranzactii suspecte prevazut la art. 6 înainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.

Entitatile raportoare au obligatia de a transmite Oficiului rapoartele, numai în format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta, în forma si continutul stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului.

(5) În cazul entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f), raportarile se fac catre Oficiu si se notifica
structurile de conducere ale profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor de tranzactii suspecte.

Persoana desemnata

Art. 23 (1) Entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.

(4) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i).

Important 1. Termenul pentru desemnarea unei persoane in relatia cu Oficiul pentru spalarea banilor este 17 Ianuarie 2020.
Important 2. Ca persoana fizica, titulara a unei activitati economice independente sau titularul unei profesii liberale, nu este obligatorie desemnarea unei persoane. Persoana fizica titulara este persoana desemnata.
Important 3. Totusi, titularul unei entitati raportoare, (fara personalitate juridica), trebuie sa obtina un cont pe site-ul oficiului, aceasta fiind singura cale de transmitere a rapoartelor obligatorii. Contul se deschide pe acesta pagina.

Obligatia de cunoastere a clientelei

Conform art. 2 se defineste ca

r) client/clientela inseamna orice persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica cu care entitatile raportoare desfasoara relatii de afaceri ori cu care desfasoara alte operatiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se considera client al unei entitati raportoare orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor sale, entitatea raportoare a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat, precum si orice persoana care beneficiaza sau a beneficiat, in trecut, de serviciile unei entitati raportoare;

Art. 13 (1) Entitatile raportoare au obligatia de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:

a) la stabilirea unei relatii de afaceri;

b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale:

1. in valoare de cel putin echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;

2. care constituie un transfer de fonduri, astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006, in valoare de peste 1.000 euro;

c) in cazul persoanelor care comercializeaza bunuri, in calitate de profesionisti, atunci cand efectueaza tranzactii ocazionale in numerar in valoare de cel putin 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Pastrarea documentelor

Art. 21 (1) Entitatile raportoare, atunci cand aplica masurile de cunoastere a clientelei, au obligatia de a pastra in format letric sau in format electronic, intr-o forma admisa in procedurile judiciare, toate inregistrarile obtinute prin aplicarea acestor masuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizarilor si verificarilor efectuate, inclusiv informatiilor obtinute prin mijloacele de identificare electronica necesare pentru respectarea cerintelor de cunoastere privind clientela, pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale.

Amenzi

Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contravenţionala, administrativa sau penala. Amenzile pentru persoane fizice pornesc de la 10.000 lei si ajung la 150.000 lei.

P.S. – Declaratia de beneficiar real nu face obiectul acestui articol. Declaratia este obligatorie pentru persoanele juridice si organizatiile nonprofit.

[ratings]

56 comentarii la “Legea spalarii banilor – obligatii pentru PFA si Profesiile Liberale”

 1. Oricum, astia nu fac nimic. In 2016 sau 2017 am trimis o sesizare despre o grupare Bancpost-ERB New Europe Funding-Eurobank Property Services care ,ajutati de SCPA Mituca si Asociatii si un executor judecatoresc si, bineinteles de instante din Romania, incalcau legea, faceau evaziune fiscala cu bani de pe dobanzi pe care nu aveau dreptul sa le ceara si banii se scurgeau in Cipru. Si Oficiul asta care sta degeaba pe banii contribuabililor si nu face nimic, NIMIC A FACUT si in cazul plangerii mele. Pierdem timpul cu conturi si raportari online. In Romanica, autoritatile sunt inutile, stau si isi primesc salarii din banii nostri si atat.

 2. Buna ziua, la responsabilitati ce trebuie sa bifez? ( Sunt medic cu PFA – profesie liberala)
  Multumesc.

 3. Buna ziua, la medici oare cum se procedeaza ? Am PFA, venituri din profesii liberale si CUI.
  Am inteles din discutiile de mai sus ca va trebui sa selectez persoana juridica si de-acolo PFA dar apoi la categorie eu nu vad sa ma incadrez nicaieri. Habar nu am ce sa aleg. Ma puteti ajuta ?

 4. Angela Varzaru

  Buna ziua, sunt PFA cod caen 7022 si lucrez cu mai multe societatii dar nu am incasari in numerar. Sunt obligata sa depun formularul de inregistrare ONPCSB? Multumesc

 5. CIUFERESCU SIMONA

  Pentru Intreprindere individuala trebuie selectat persoana fizica sau persoana juridica? Multumesc de informatie si sprijin.

 6. Buna seara,

  O mica intrebare legata de Litera g) si litera i) care au un inteles destul de vag. Este menționat undeva la ce societăți face referire? Nu imi pot da seama la cine se face referire

  1. Buna ziua! Ca sa cuprinda pe toata lumea le-au zis entitati, nu conteaza ca sunt profesiil liberale, firme, asociatii, etc. Toti trebuie sa raporteze tranzactii suspecte sau cu valoarea peste 10.000 de euro in numerar. Dar nu toti trebuie sa desemneze o persoana pana la data de 17 ianuarie.

 7. buna ziua! Sunt PFA cu cod CAEN 7022(Activitati de consultanta pt afaceri si management).La inregistrare aleg PF sau PJ? La sectiunea PJ sunt mai multe campuri de completat….printre care si forma de organizare (Per.Fizica Autorizata). In acest caz Ma puteti ajuta ce pot sa aleg la rubrica categorie, va rog frumos, pt cine a mai completat… Multumesc!

 8. Buna ziua,
  1. Sunt un SRL activitate instalatii. In acest moment nu am de raportat tranzactie numerar care sa se incadreze in acest prag, dar am inteles anterior (nu mi-e clar daca am inteles bine sau nu) ca am obligatia de a desemna persoana si de a crea cont oricum pana pe 17. Asa ca am intrat pe site-ul lor, am desemnat, am transmis in plic catre ONPCSB, plicul e pe drum. Astazi, dupa ce am citit aici, si recitit fragmente din lege – inteleg de fapt ca NU am obligatia de a desemna si crea cont decat cand am de raportat o tranzactie in numerar de peste 10.000 eur/echivalent lei ? Intrebarea este de fapt, daca imi confirmati ca NU aveam obligativitate si daca nu aveam obligativitate si totusi am desemnat, sa fie vreo problema ?

  2. Plata in numerar de dividende catre asociat in baza aga, sa zicem cate 10.000 lei /zi timp de 5 zile consecutiv, se incadreaza pentru raportare ?

  Va multumesc mult !

  1. Buna ziua! Asa cum am inteles, toate entitatile trebuie sa raporteze tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca au loc in activitatea lor. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand aveti ceva de raportat, daca e cazul. Dupa parerea mea nu se incadreaza la raportare, dar nu am o baza legala.

 9. Buna ziua ! o intrep. indiv. avand ca activitate comert cu amanuntul al altor bunuri in magazine specializate 4778 trebuie sa se inregistreze la Of.pt comb. spalarii banilor ( adica tb sa desemneze persoana ), mentionez ca nu face plati prin casa mai mari de 5000 lei numerar iar prin restul prin banca dar nu se ridica in nici un caz peste 10000 eur- va rog un raspuns daca se poate? Multumesc anticipat.

  1. Buna ziua! Asa cum am inteles, toate entitatile trebuie sa raporteze tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca au loc in activitatea lor. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand aveti ceva de raportat, daca e cazul.

 10. Lazar Mihaela

  Buna ziua,
  in cazul unei SRL care a parcurs electronic toate datele de inregistrare ,
  la „Verificare” date datele au fost ok insa cand am aplicat :”Trimite cerere Inregistrare” a fost receptionat un mesaj de genul ” Hmmm… can’t reach this page…” iar cand am reluat procesul de inregistrare firma apare ca deja e inregistrata si nu mai pot urma pasii ca sa ajung si sa listez inregistrarea sa o pot trimite pe suport de hartie.
  Cum se procedeaza sa avem posibilitatea de a genera acel pdf ce trebuie listat si stampilat si depus la ONPCSB
  Va multumesc !

 11. Buna ziua .Sunt pfa cu activitate de taiere si slefuire a pietrei,momentan activitate suspendata dinainte sa se dea legea .am facut cererea de suspendare pana in mai 2021.sunt obligat sa ma inscriu ?daca trebuie sa ma inscriu, pana la ce data ? Am citit mai sus de un pfa de electrician trebuie sa se inscrie si in traducator nu.Nu mai inteleg nimic.mentionez ca nu am avut tranzactii decat prin banca anul trecut si acum doi ani ceva cash cu chitanta dar foarte putin.Mutumesc anticipat pentru raspuns!

  1. Buna ziua! Asa cum am inteles, toate entitatile trebuie sa raporteze tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca au loc in activitatea lor. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand aveti ceva de raportat, daca e cazul.

 12. Buna ziua, am o firma de IT , cu cod caen 9511 , am mai multe contracte cu diverse firme pentru care ei platesc abonamente de service. Cuantumul lunar nu depaseste 15.000 de lei cu toate serviciile si vanzarile aferente lunare. Ce iau la final de an pe langa salariu sunt dividentele ce depasesc valoarea de 15.000 de euro, pentru care platesc impozit la firma, si am si declaratia unica.pe care o depun. Sunt obligat sa ma raportez , ca la final imi ridic dividentele din banca ce depasesc cei 10.000 euro ? Sunt obligat sa ma inscriu la onspcb , daca am tranzactii lunare sub 10.000 de euro ,si nu am incasari de peste 10.000 e per tranzactie sau lunar ?

  1. Buna ziua! Asa cum am inteles, toate entitatile trebuie sa raporteze tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca au loc in activitatea lor. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand aveti ceva de raportat, daca e cazul. Termenul de 17 ianuarie nu e pentru toate entiatile dar dupa cum vedeti si dvs litera g) e destul de cuprinzatoare. Aici stabiliti dvs.

 13. De exemplu o societate comercial cu obiect de activitate restaurante cod caen 5610,trebuie sa desemneze o persoana pana in data de 17.01.2020?
  Ca o concluzie:
  practic,in momentul realizarii primei tranzactii care depaseste 10000 euro societatea cu orice cod caen, devine entitate raportoare, si este obligata sa aibe un cont unde sa raporteze….insa pentru ele termenul nu este 17.01.2020 si nici nu au obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilitati pana la acest termen?

 14. Buna ziua! Asa cum am inteles, toate entiatile trebuie sa raporteze tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca intalnesc in activitatea lor. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand avet ceva de raportat, daca e cazul. Termenul de 17 ianuarie nu e pentru toate entiatile.
  Daca aveti o societate de consultanta de afaceri sau pentru orice fel de asistenta la tranzactii, cred ca termenul vi se aplica cf lit g. Trebuie vazut fiecare caz in parte.

 15. Marin Daniela

  Imi cer scuze dar nu inteleg ‘Nu va inregistrati cu firma cf lit g) art 5.”,cumva ati vrut sa spuneti cf lit i) art 5?

  1. Daca va inregistrati ca profesie liberala nu va mai inregistrati si ca persoana juridica. g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);. Deci va inregistrti ca profesie liberala pana la data de 17 si indepliniti termenul valabil pentru societati.

 16. Buna ziua,
  va rog un punct de vedere la art 23 alin 1 spune ca obligatia desemnarii unei persoane este obligatorie entitatilor de la art 5,adica numai pentru entitatile raportoare nominalizate la art 5 .Nu toate societatile,pfa,ii etc cu orice activitate.
  La alin 4 ne spune ca nu sunt obligati la desemnarea unei persoane urmatoarele entitati:
  1. persoane fizice
  2. entitatile de la art 5 lit i
  Ce entitate se incadreaza la art 5 alin i,care nu are obligatia desemnarii unei persoane? Consider ca aici ar intra toate socieatile care ar putea devenii entitati rapoartatoare in momentul in care au tranzactii cu numerar mai mari de 10000 euro?
  Dar la art 5 pct g „furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii altii decat la art e si f cine se incadraza?
  Multumesc anticipat

 17. Buna ziua! In cazul firmelor care au trimis precedenti catre Of Nat. de Prev si Comb a Spal Banilor decizia de desemnare a persoanei care va avea responsabilitati de prevenire si combatere a spalarii banilor si are si dovada trimiterii ( confirmarea primirii de catre Oficiu ), dar intre timp persoana desemnata nu mai este angajat la firma , trebuie sa reia toata procedura exclusiv online pentru persoana noua si de fiecare daca cand se schimba personalul? Este indicat ca persoana desemnata sa fie administratorul firmei ( pe ideea ca in general se schimba mai rar in cadrul unei firme )?
  Multumesc

  1. Buna ziua! In cazul societatilor mici este indicat sa fie administratorul, ca el incheie afaceri/tranzactii in numele entitatii. La societatile mari poate fi alta persoana, dar cu proceduri bine stabilite; probabil trebuie avizata fiecare tranzactie, contract etc. Ca nu poate fi omul responsabil de ceva daca nu are informatiile necesare. Nu stiu care e procedura cand persoana pleaca din firma. Va rog intrebati la Oficiu.

 18. Marin Daniela

  Buna ziua,sunt expert contabil membru Ceccar cu doua forme de organizare:
  1. profesie liberala cu cui la ANAF;
  si
  2.SRL societate de contabilitate fara angajati

  Daca incerc sa ma inrolez pe site pentru obtinerea parolei- cabinet profesie liberala(persoana fizica) – selectam persoana juridica/alta forma juridica de organizare din Romania /persoana care acorda consultanta fiscala sau contabila / cod caen 6920 in formular ai atat obtinerea userului cat si desemnarea persoanei.
  Sa intelegem ca ne percep ca si persoane juridice in art 5 lit e si atunci avem obligatia desemnarii persoanei cu raportarea?
  (Daca selectam PFizica atunci apar doar campuri pentru obtinerea userului fara sectiunea de desemnare a persoanelor.)
  Va rog un punct de vedere in cazul detinerii de societate de contabilitate cod caen 6920 desemnarea este obligatorie ? Sau art 5 lit e se refera la experti contabili ca si persoane fizice profesii liberale?
  Multumesc

  1. Buna ziua! Asa cum am inteles, profesiile liberale care sunt entitati raportoare, cf litera e), nu li se aplica termenul de 17 ianuarie, pt ca din punct de vedere juridic sunt persoane fizice si sunt exceptate de la desemnarea unei persoane pentru raportoare, in schimb trebuie sa aveti cont ca sa raportati. In cazul dvs, pentru ca aveti si o firma pe acelasi domeniu de activitate, trebuie sa va inregistrati ca profesie liberala pana la data de 17 ianuarie 2020. Nu va inregistrati cu firma cf lit g) art 5.

 19. Am trecut azi pe la oficiu și traducătorii nu trebuie să se înscrie. În caz că se mai întreba cineva.

  1. Buna ziua! Ba multumim pentru informatii. Ati intrebat si daca in activitatea dvs gasiti tranzactii suspecte sau cu valoarea peste 10.000 de euro in echivalent lei?

 20. CORNELIA aVRAM

  Buna ziua! Sunt un S.R.L. si am un contract de prestari servicii pentru un alt S.R.l.in valoare de 7.500 lei/luna, trebuie sau nu sa notific la ONPCSB persoana responsabila cu raporatrea?

  1. Buna ziua! Trebuie sa raportati tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca aveti. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand avet ceva de raportat, daca e cazul.

 21. Bună ziua. Sunt PFA cu cod caen 7022. Încasările mele vin de la o singură societate de consultanță pe un contract încheiat cu Ministerul educației (verificare documentatii tip licitații) si nu depasesc 2000 lei pe an. Ce ar trebui sa declar eu? Sunt total in ceata… . Multumesc.

  1. Buna ziua! Trebuie sa raportati tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca aveti. Pentru raportare va trebuie un cont pe siteul oficiului, pe care il deschideti cand avet ceva de raportat, daca e cazul.

 22. zeca virgil

  Buna ziua.Sunt PFA ,sunt autorizat ANRE,execut instalatii electrice conform autorizatiei otinute.In ce situatie sunt eu si atii ca mine.Intram in relatii de colaborare atat cu persoane fizice cat si juridice.Unde ne incadram ,ce trebuie sa facem???????????

  1. Buna ziua! Trebuie sa raportati tranzactii suspecte sau tranzactii in numerar cu valoarea peste 10.000 euro echivalent in lei, daca aveti. Pentru raportare va trebuie un cont pe site, pe care il deschideti cand avet ceva de raportat, daca e cazul.

 23. Farcas Valeria

  EU SUNT CONTABIL AUTORIZAT CECCAR FAC CENZORATE LA ASOC PROPRIETARI ,,VERIFIC INTOCMIREA UNOR BILANTURI LA UNELE SRL_uri SI FAC CONTABILITATEA SI DECLARATII.. LA UNELE FIRME MICI.TREBUIE SA IMI DESCHID CONT? SUNT PERSOANA INDEPENDENTA INREG. LA ANAF. MULTUMESC

  1. Buna ziua! Da, va incadrati la punctul e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;

 24. Mulțumesc mult. O să trec și pe la Oficiu să întreb și sper să mă lămurească dacă trebuie să mă înscriu sau nu.

 25. Buna ziua
  Persoanele juridice care in anii precedenti au trimis catre Of Nat. de Prev si Comb a Spal Banilor decizia de desemnare a persoanei care va avea responsabilitati de prevenire si combatere a spalarii banilor ( in general administratorul firmei ), respectiv procedura interna pentru prevenirea spalarii banilor, mai are obligatia de a se inregsitra online si de a demara procedura noua pana la termenul de 17.01.2020? Actele in anii respectivi s-au trimis prin posta cu confirmare de primire si s-a primit confirmare cu stampila, data si semnatura de preluare de catre Of Nat. de Prev si Comb a Spal Banilor.
  Multumesc anticipat de raspuns

  1. Buna ziua! Vedeti cau au raspuns la niste intrebari aici.
   „Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, vor transmite informațiile în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).”

 26. Bună ziua,
  Înțeleg că avem obligația de cunoaștere a clientelei, dar ce documente ar trebui să deținem concret ca să dovedim că am îndeplinit-o? De exemplu, eu sunt traducător și toți clienții mei sunt birouri de traduceri așa că nu prea văd ce treabă are legea asta cu mine. Dar din moment ce pare că e necesar să mă înscriu, ce evidențe ar trebui să am cu privire la clienți? Menționez că toate plățile se fac prin bancă, asta e suficient?

  1. Buna ziua! In opinia mea, ca traducator nu trebuie sa va inscrieti. Dar daca apare o tranzactie susepcta in relatie cu clientul dvs trebuie sa o raportati. Va veti inscrie atunci. Pentru ca nu sunteti o entitate raportoare, asa cum sunt bancile sau fondurile de investitii, nu trebuie sa aveti proceduri de colectare si arhivare a documentelor. Legea e ambigua si la unele obligatii amesteca pe toata lumea, unele articole din lege se refera la termenul general de entitati rapoartoare.

 27. Legat de formularul de inregistrare la ONPCSB, in situatia unei persoane fizice inregistrate la ANAF ca profesie liberala(expert contabil) la tip entitate trebuie selectat persoana fizica sau juridica ? Aceasi situatie si in cazul PFA si II ?Doar in situatia in care se va selecta persoana juridica avem posibilitatea sa alegem la categorie PFA,AF, etc.

  1. Buna ziua! Pe site-ul lor, la inregistrare, i-au trecut pe toti la persoane juridice, desi PFA sau profesiile liberale nu au personalitate juridica. In situatia dvs alegeti pers juridica, alte forme de organizare, si selectati categoria adecvata.

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă acum Raportul Gratuit

Raport gratuit 2021: Taxe si contributii sociale PFA