Lista profesii liberale

Profesiile liberale nu se inregistreaza la Registrul Comertului. Dupa obtinerea autorizatiei de la autoritatea care reglementeaza profesia liberala, aceasta se inregistreaza la ANAF.

De asemenea, conform articolului  2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

se exceptează de la obligaţia utilizarii de aparate de marcat electronice fiscale,

f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

Important! Activitatea profesiilor liberale este impusa in sistem real, in baza datelor din contabilitate. Profesiile liberale trebuie sa conduca evidenta contabila si sa intocmeasca Registrul de Evidenta Fiscala. GHID pentru contabilitatea profesiilor liberale.

Referitor: Profesii liberale, activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale si cele cu regim juridic special,cu instituirea unor restrictii de desfasurare sau alte interdictii

Definitii:

 • Legislatie comunitara: Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale: „…profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificari profesionale relevante, cu titlu personal, având propria lor responsabilitate si de o maniera profesionala independenta, de persoanele care ofera servicii intelectuale si conceptuale in interesul clientului si al publicului. Exercitarea profesiei poate, in statele membre, in conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligatii juridice specifice, bazate pe legislatia nationala si reglementarile stabilite, in mod autonom, in acest cadru, de catre organismul profesional reprezentativ competent, care garanteaza si imbunatatesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor si confidentialitatea relatiilor cu clientul.”
 • Legislatia româna: trateaza global profesiile liberale in cadrul profesiilor reglementate si a activitatilor independente, prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in România, coroborata cu Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România si cu legislatia fiscala.

Pentru aplicarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, art. 1, este util sa grupam activitatile in 3 tipuri de profesii reglementate:

 • profesii liberale, care se desfasoara in temeiul legii si prin inregistrarea intr-un registru tinut de o autoritate publica sau de un corp profesional, in baza careia se realizeaza si inregistrarea fiscala;
 • profesii reglementate, fie in sensul interzicerii desfasurarii ca activitate independenta, fie in sensul prevederii unor conditii speciale;
 • activitati independente pentru a caror desfasurare sunt prevazute anumite conditii de pregatire.

Consideram ca profesiile liberale necesita indeplinirea, pentru a fi incadrate ca atare, a urmatoarelor conditii cumulative:

 • un act normativ care sa reglementeze domeniul;
 • o autoritate publica sau un corp profesional care verifica indeplinirea conditiilor de desfasurare a profesiei, elibereaza autorizatia si o inscrie intr-un registru;
 • o prevedere expresa in actul normativ prin care profesia se desfasoara in baza autorizatiei si/sau a legitimatiei de membru.

Calculează corect venitul net și completeaza ușor Registrul de Evidență Fiscală și Declarația Unică

LISTA ORIENTATIVA A PROFESIILOR LIBERALE SAU CARE SE EXERCITA IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE, FĂRĂ ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

Nr. crt.Denumire profesie/ocupaţieAct normativ
1ARHITECTLegea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17
2ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

 

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
3asistent socialLegea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
4AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRILegea nr. 372 din 13 decembrie 2005

 

privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20

Ordinul nr. 550 din  9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009

Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5AUDITOR FINANCIAROrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
6AVOCATLegea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)
7biochimist

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
8BIOLOG

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
9CHIMIST

 

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
10CONSERVATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
11CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂOrdonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20
12CONSULTANT FISCALOrdonanţă  Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9
13CONTABIL AUTORIZATOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10
14DETECTIV PARTICULARLegea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, art. 2
15DIRIGINTE DE ŞANTIEROrdin MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
16EXECUTOR JUDECĂTORESCLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art.12 şi art. 16 
17EXPERT CONTABILOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 6
18expert criminalistOrdonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10
19EXPERT TEHNIC JUDICIAR

 

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29

 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare” – art. 8

Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

20FARMACISTLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art.574 şi art. 586
21FIZIO-KINETOTERAPEUTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

22GEODEZRegulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
23INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUALOrdin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
24LOGOPEDO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25MOAŞĂOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
26MEDIATORLege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
27MEDICLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 383
28MEDIC  DENTISTLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 476, art. 482, art. 514
39MEDIC VETERINARLege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1
30NOTAR PUBLICLegea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
31OPTICIAN-OPTOMETRISTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32PRACTICIAN

 

ÎN INSOLVENŢĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27
33PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ

 

COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6
34PSIHOLOGLege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8
35RESTAURATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
36SOCIOLOGO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUILegea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38
38TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE

 

 

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

 

TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

 

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

 

Lege nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹
40Expert în fizică medicală

 

Fizician medical

Fizician în sistemul sanitar

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Sursa:  Registrul Comertului

[ratings]

74 comentarii la “Lista profesii liberale”

 1. Margaretă Doczi

  Dacă execut lucrări de sculptura, am nevoie de casa de marcat? Unde ma încadrez. Mul0tumesc

  1. Dacă aveți o PFA înregistrată la Registrul Comerțului și prestati servicii de sculptura pentru care încasați în numerar de la persoane fizice, aveți nevoie de casa de marcat. Dar dacă vindeți lucrări care au valoare artistica, atunci va încadrați la drepturi de autor și nu aveți nevoie de casa de marcat.

 2. Bun ziua! Sunt intreprindere individuala, cod caen 8559 – Alte forme de invatamant si predau cursuri de limbi straine catre firme si persoane fizice, pe baza de contract si emitere factura, cu plata prin transfer bancar (lucru stipulat in contractul de prestari servicii). Am nevoie de casa de marcat in acest caz? Multumesc.

 3. Nica Laurentiu

  Buna ziua
  Sunt organizat ca PFA, cod CAEN : 7490.
  Intrebarea mea este : se incadreaza la profesii liberale sau nu ?

 4. Oana Andrei

  Bună seara .De citeva zile sint PFA .
  Prestez servicii…mai precis cursuri pt folosirea mașinii de cusut
  Îmi trebuie casa de marcat și POS..??
  Cu multumuri..

 5. Valeanu Carmen

  Buna ziua .Pentru PFA cu activitate servicii de design specializat , cod CAEN 7410 si activitati artistice , adica pentru pictura , cod CAEN 9003 imi trebuie casa de marcat ? Specific ca nu am un birou special pentru aceste activitati , proiectele de design le prezint la locatia lucrarii , adica la casa clientui iar tablourild le trimit cu mesageria rapida , unde e trecut sediul este locuinta mea personala , un apartament mic .

 6. ION NASTASE

  Buna ziua.Sunt epert contabil, lichidator judiciar si evaluator . La ANAF sunt necesare 3 Coduri de Inregistrare fiscala sau numai unul. Multumesc.

 7. Claudiu Stancu

  buna ziua detin o (intreprindere individuala) din 2010 cu singurul profil alte mijloace de cazare 5590 pot benificia de vrunajutor din partea statului comform pandemie mai am si un minor inscris la gradinita va multumesc

 8. Buna ziua! Am nevoie de ajutor pentru a completa cererea de acordare a indemnizatiei pentru un PFA pe logopedie: conform legislatiei in vigoare, acest PFA nu are CAEN. Cum completez cererea? (am bifat ultima optiune din formular „Organizarea și desfășurarea de cursuri / activităţi” etc., insa imi cere CAEN…).
  Multumesc anticipat!

  1. Buna ziua! Verificati lista de coduri CAEN si alegeti un cod CAEN apropiat activitatii dvs. de exemplu 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. sau 8560. Consultati si colegii din breasla dvs.

 9. Va salut
  Administrator imobile se incadreaza ca profesie liberala,poate beneficia de vre-un ajutor ,unde pot citi mai multe despre !
  Va multumesc anticipat de raspuns !

 10. Buna ziua domnule Constantin,
  Pentru profesia de economist, titularul unei întreprinderi individuale, va rog, puteți sa imi spuneti ce cod caen ați autorizat la ONRC?
  Multumesc.

 11. Cristian Tone

  In prezent am un PFA pe norma de venit, cod CAEN 6202(consultanta software). As putea avea si un PFL pentru alt domeniu de activitate? (PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ) Detin o diploma in acest sens si as putea obtine avizul de libera practica.

 12. Buna ziua!
  Credeti ca activitatea de consultant, respectiv inginer in supravegherea constructiilor, poate fi incadrata la cod CAEN 2511 sau 7112? Mai exact poate fi impus la norma de venit? sau in sistem real?

  1. Buna ziua! CAEN 2511 in niciun caz nu se potriveste cu activitatea de consultant. Daca sunteti profesie liberala, se aplica oricum doar sistemul real de impunere.

 13. Buna ziua! Intentionez sa imi deschid un PFA pe web design insa am facultatea in alt domeniu si am doar un certificat ce atesta ca am facut un curs de web design. In aceste conditii, pot deschide PFA-ul doar cu acel certificat ? Multumesc.

 14. Buna seara!
  Dețin un atelier de Reparatii și confecții textilele,beneficiez de ajutorul de la stat?Mentionz ca ,din luna Februarie și pana acum am emis o singura factura.E târziu dacă încep demersurile ptr ajutorul de la stat?
  Mulțumesc,

 15. Bună ziua. Am înțeles de la un avocat la o prezentare că se poate obține șomaj tehnic pentru SRL cu un singur administrator, fără contract de muncă. În cazul de față, este vorba despre un S.R.L. cu CAEN Agenție imobiliară fără salariați, doar cu un singur administrator. Credeți că se acordă indemnizația în cazul de față și dacă da, ar trebui să selectăm Profesie liberală? Mulțumesc anticipat

 16. Lazar Constantin

  Buna ziua, va rog sa ma ajutați cu un răspuns de expert la următoarea întrebare. Fiul este pianis, organizează recitaluri, concerte de pian. Se încadrează in categoria profesiilor liberale? Care sunt formele legale de activitate și evidenta a activităților, veniturilor, etc. . Care sunt documentele ce certifica calitatea lui de practica liberă? Va mulțumesc.

 17. Buna ziua, profesorii sub ce forma pot da meditatii fie ca sunt sau nu angajati la stat sau la privat? Multumesc.

   1. Multumesc. Si daca banii ii vireaza in banca prin virement (adica nimic cash), mai am nevoie de casa de marcat? Si trebuie sa fac un ‘contract’ / accord cu parintii elevilor pentru virament?! Multumesc.

 18. Andrei Gianina Mihaela

  Buna ziua,
  Prestez servicii activitati de interpretare artistica pentru copii, am contract cu parintii acestora, e necesara casa de marcat.Sunt inregistrata la ANAF.
  Va multumesc!!

 19. Alex Grigore

  Buna ziua,

  Pictor, ce ocazional mai organizeaza si cursuri de pictura, se incadreaza la PFI?

  Are nevoie de casa de marcat, sau doar chitante?

  Va multumesc!

 20. Pentru cod 6622 – activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari trtebuie inregistrare la Registru Comertului?

  1. Buna ziua! Nu sunteti profesie liberala dar puteti inregistra contractul de intermediere la ANAF daca firma de asigurari sau brokerul nu va obliga sa infiintati o PFA.

 21. Buna seara! Ca si pictor/ ilustrator dornic sa faca expozitii cu vanzare de lucrari prin intermediul galeriilor/spatiilor alternative este nevoie de inregistrare la ANAF , ca PFA sau ambele? Este necesara casa de marcat? Acelasi tip de inregistrare se aplica si daca vrei sa ai colaborari cu edituri pentru carti de copii sau alte activitati artistice asemanatoare? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  1. Buna seara! Puteti sa va inregistrati la ANAF, este mai simplu de gestionat relatiile cu partenerii dvs. Sau puteti merge pe drepturi de autor si sa faceti contracte cu partenerii care va retin impozitul si contributiile sociale daca este cazul. Va recomand o PFA, in sistem real unde sa aveti cateva coduri CAEN; este mult mai versatila si mai simplu de lucrat, cu oricine. Daca incasati in numerar de la persoane fizice, in cazul PFA aveti nevoie de casa de marcat.

 22. Buna ziua, As vrea sa ma inregistrez ca si PFA pentru cizmarie – am doar experienta, neavand cursuri absolvite ( nu mai exista), cum pot sa procedez pentru a dovedi?

  1. Buna ziua! Puteti dovedi experienta cu o adeverinta de vechime daca ati fost angajat pe un post de asemanator. Mergeti la Registrul Comertului din judetul dvs si intrebati exact ce document sa le aduceti.

 23. Buna ziua. Sunt PFA cu cod caen 8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc. ) Ma puteti va rog ajuta sa imi spuneti daca sunt obligata sa am casa de marcat?

  1. Completez faptul ca sustin activitatea la afterschooluri si nu am incasari zilnice. De obicei abonamentul e achitat o data pe luna si catre afterschool, asa ca nu vad necesitatea casei de marcat. Multumesc

 24. Bună seara!
  Sunt consilier in dezvoltare personală, formator și educator parental. Pentru aceste servicii voi avea nevoie de casă de marcat? Mulțumesc mult!:)

  1. Buna ziua! Ati avea nevoie sa va inregistrati la Registrul Comertului ca PFA si la ANAF cu declaratia unica. Daca incasati contravaloarea serviciilor prestate in numerar, de la persoane fizice, va trebuie si casa de marcat.

 25. Buna ziua, foarte utila postarea! Mai este valabila aceasta reglementare? Stiu ca la noi se schimba des legile…

  Multumesc!

 26. IVANICA CALINITA

  buna ziua,

  Sunt PFA si desfasor activitate de evaluare , cod CAEN 7022- NU SUNT IN LISTA DE PROFESII LIBERALE , IN CONCLUZIE TREBUIE SA ACHIZITIONEZ CASA DE MARCAT ?
  Multumesc,
  Calinita

  1. Buna ziua! Profesia de evaluator este o profesie liberala si se inregistreaza la ANAF in baza acreditarii emisa de ANEVAR. Daca nu aveti acreditare ANEVAR aveti nevoie de casa de marcat. Verificati si la ANEVAR va rog.

 27. Daca am un PFA pentru : cod caen 7112 ACTIVITĂŢI DE INGINERIE SI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA; am nevoie de casa ?

 28. Stanciu Dimitrie

  Buna Ziua!
  Activez ca geodez, venit in sistem real, neplatitor de TVA. Conform legislatiei nu am obligatia de a detine casa de marcat. Intrebarea mea este la serviciile prestate catre persoane fizice tai doar chitanta sau chitanta si factura, daca nu detin casa de marcat?

  Va multumesc!

 29. Buna seara, daca sunt PFA cu norma de venit, activitate videograf, eliberez factura si chitanta, este ok? Multumesc ptr., raspuns!

 30. Buna seara, eu si sotul suntem artisti plastici, iar vara realizam pe litoral portrete si tatuaje temporare tip bodypainting. Trebuie sa avem casa de marcat? Noi avem infiintata o intreprindere familiala. Va multumim anticipat!

 31. Buna ziua ,imi puteti spune daca activitatea de instructor auto organizat ca P.F.A trebuie sa aiba casa de marcat. Desfasor activitatea in partida simpla si nu sunt platitor de T.V.A.
  Va multumesc

  1. Buna ziua! In opinia mea nu va trebuie casa de marcat, pentru ca sunteti profesie liberala. Intrebati va rog si la RAR sau autoritatea care patroneaza profesia dvs.

 32. Vrabie Maricica

  Buna Ziua,
  Imi puteti spune la ce categorie se inregistreaza antrenorul de tenis cu legitimatie stampilata de federatia de tenis locala pt care plateste o taxa.
  Multumesc

  1. Buna ziua! Profesorii nu (cred ca) sunt profesie liberala. Sunt angajati de institutii publice si private. Nu exista un roganism care sa certifice activitatea de profesor.

Scrie mesajul tau aici:

25% REDUCERE
cu ocazia actualizării!

 • 00zile
 • 00ore
 • 00min
 • 00sec