fbpx

Lista profesii liberale

Profesiile liberale nu se inregistreaza la Registrul Comertului. Dupa obtinerea autorizatiei de la autoritatea care reglementeaza profesia liberala, aceasta se inregistreaza la ANAF.

De asemenea, conform articolului  2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

se exceptează de la obligaţia utilizarii de aparate de marcat electronice fiscale,

f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

Important! Activitatea profesiilor liberale este impusa in sistem real, in baza datelor din contabilitate. Profesiile liberale trebuie sa conduca evidenta contabila si sa intocmeasca Registrul de Evidenta Fiscala. GHID pentru contabilitatea profesiilor liberale.

Referitor: Profesii liberale, activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale si cele cu regim juridic special,cu instituirea unor restrictii de desfasurare sau alte interdictii

Definitii:

 • Legislatie comunitara: Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale: „…profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificari profesionale relevante, cu titlu personal, având propria lor responsabilitate si de o maniera profesionala independenta, de persoanele care ofera servicii intelectuale si conceptuale in interesul clientului si al publicului. Exercitarea profesiei poate, in statele membre, in conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligatii juridice specifice, bazate pe legislatia nationala si reglementarile stabilite, in mod autonom, in acest cadru, de catre organismul profesional reprezentativ competent, care garanteaza si imbunatatesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor si confidentialitatea relatiilor cu clientul.”

 • Legislatia româna: trateaza global profesiile liberale in cadrul profesiilor reglementate si a activitatilor independente, prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in România, coroborata cu Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România si cu legislatia fiscala.

Pentru aplicarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, art. 1, este util sa grupam activitatile in 3 tipuri de profesii reglementate:

 • profesii liberale, care se desfasoara in temeiul legii si prin inregistrarea intr-un registru tinut de o autoritate publica sau de un corp profesional, in baza careia se realizeaza si inregistrarea fiscala;
 • profesii reglementate, fie in sensul interzicerii desfasurarii ca activitate independenta, fie in sensul prevederii unor conditii speciale;
 • activitati independente pentru a caror desfasurare sunt prevazute anumite conditii de pregatire.

Consideram ca profesiile liberale necesita indeplinirea, pentru a fi incadrate ca atare, a urmatoarelor conditii cumulative:

 • un act normativ care sa reglementeze domeniul;
 • o autoritate publica sau un corp profesional care verifica indeplinirea conditiilor de desfasurare a profesiei, elibereaza autorizatia si o inscrie intr-un registru;
 • o prevedere expresa in actul normativ prin care profesia se desfasoara in baza autorizatiei si/sau a legitimatiei de membru.

LISTA ORIENTATIVA A PROFESIILOR LIBERALE SAU CARE SE EXERCITA IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE, FĂRĂ ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

Nr. crt.Denumire profesie/ocupaţieAct normativ
1ARHITECTLegea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17
2ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
3asistent socialLegea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
4AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRILegea nr. 372 din 13 decembrie 2005

privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20

Ordinul nr. 550 din  9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009

Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5AUDITOR FINANCIAROrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
6AVOCATLegea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)
7biochimist

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
8BIOLOG

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
9CHIMIST

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
10CONSERVATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
11CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂOrdonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20
12CONSULTANT FISCALOrdonanţă  Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9
13CONTABIL AUTORIZATOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10
14DETECTIV PARTICULARLegea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, art. 2
15DIRIGINTE DE ŞANTIEROrdin MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
16EXECUTOR JUDECĂTORESCLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art.12 şi art. 16 
17EXPERT CONTABILOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 6
18expert criminalistOrdonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10
19EXPERT TEHNIC JUDICIAR

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29

Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea “vânătoare” – art. 8

Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

20FARMACISTLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art.574 şi art. 586
21FIZIO-KINETOTERAPEUTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

22GEODEZRegulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
23INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUALOrdin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
24LOGOPEDO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25MOAŞĂOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
26MEDIATORLege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
27MEDICLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 383
28MEDIC  DENTISTLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 476, art. 482, art. 514
39MEDIC VETERINARLege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1
30NOTAR PUBLICLegea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
31OPTICIAN-OPTOMETRISTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32PRACTICIAN

ÎN INSOLVENŢĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27
33PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ

COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6
34PSIHOLOGLege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8
35RESTAURATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
36SOCIOLOGO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUILegea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38
38TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE

 

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

 

TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

Lege nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹
40Expert în fizică medicală

Fizician medical

Fizician în sistemul sanitar

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)
ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Sursa:  Registrul Comertului

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Încarc...
30 Comentarii
 1. Andrei
  Andrei 2 săptămâni în urmă

  Buna ziua, As vrea sa ma inregistrez ca si PFA pentru cizmarie – am doar experienta, neavand cursuri absolvite ( nu mai exista), cum pot sa procedez pentru a dovedi?

  • Constantin Autor
   Constantin 2 săptămâni în urmă

   Buna ziua! Puteti dovedi experienta cu o adeverinta de vechime daca ati fost angajat pe un post de asemanator. Mergeti la Registrul Comertului din judetul dvs si intrebati exact ce document sa le aduceti.

 2. Diana
  Diana 3 luni în urmă

  Buna ziua. Sunt PFA cu cod caen 8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc. ) Ma puteti va rog ajuta sa imi spuneti daca sunt obligata sa am casa de marcat?

  • Diana
   Diana 3 luni în urmă

   Completez faptul ca sustin activitatea la afterschooluri si nu am incasari zilnice. De obicei abonamentul e achitat o data pe luna si catre afterschool, asa ca nu vad necesitatea casei de marcat. Multumesc

  • Constantin Autor
   Constantin 3 luni în urmă

   Buna ziua! Nu sunteti exceptata de la casa de marcat daca incasati numerar de la persoane fizice: https://gestiunepfa.ro/casa-de-marcat-pentru-pfa/

 3. Bianca
  Bianca 9 luni în urmă

  Bună seara!
  Sunt consilier in dezvoltare personală, formator și educator parental. Pentru aceste servicii voi avea nevoie de casă de marcat? Mulțumesc mult!:)

  • Constantin Autor
   Constantin 8 luni în urmă

   Buna ziua! Daca nu sunteti profesie liberala si incasati in numerar, aveti nevoie de casa de marcat.

 4. costi
  costi 9 luni în urmă

  buna seara ca lautar ce trebuie sa am sa pot canta la evenimente legal?

  • Constantin Autor
   Constantin 9 luni în urmă

   Buna ziua! Ati avea nevoie sa va inregistrati la Registrul Comertului ca PFA si la ANAF cu declaratia unica. Daca incasati contravaloarea serviciilor prestate in numerar, de la persoane fizice, va trebuie si casa de marcat.

 5. E
  E 12 luni în urmă

  Buna ziua, foarte utila postarea! Mai este valabila aceasta reglementare? Stiu ca la noi se schimba des legile…

  Multumesc!

  • Constantin Autor
   Constantin 11 luni în urmă

   Buna ziua! Este valabila, o gasiti si la Registrul Comertului.

 6. Mircea Bianca
  Mircea Bianca 12 luni în urmă

  Buna ziua, pentru ii cu codul caen 9524 trebuie casa de marcat?

 7. IVANICA CALINITA
  IVANICA CALINITA 1 an în urmă

  buna ziua,

  Sunt PFA si desfasor activitate de evaluare , cod CAEN 7022- NU SUNT IN LISTA DE PROFESII LIBERALE , IN CONCLUZIE TREBUIE SA ACHIZITIONEZ CASA DE MARCAT ?
  Multumesc,
  Calinita

  • Constantin
   Constantin 1 an în urmă

   Buna ziua! Profesia de evaluator este o profesie liberala si se inregistreaza la ANAF in baza acreditarii emisa de ANEVAR. Daca nu aveti acreditare ANEVAR aveti nevoie de casa de marcat. Verificati si la ANEVAR va rog.

 8. GABI
  GABI 1 an în urmă

  Daca am un PFA pentru : cod caen 7112 ACTIVITĂŢI DE INGINERIE SI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA; am nevoie de casa ?

  • Constantin
   Constantin 1 an în urmă

   Buna ziua! Daca nu sunteti profesie liberala, in opinia mea aveti nevoie de casa de marcat pentru incasarea de numerar de la persoane fizice.

 9. Stanciu Dimitrie
  Stanciu Dimitrie 2 ani în urmă

  Buna Ziua!
  Activez ca geodez, venit in sistem real, neplatitor de TVA. Conform legislatiei nu am obligatia de a detine casa de marcat. Intrebarea mea este la serviciile prestate catre persoane fizice tai doar chitanta sau chitanta si factura, daca nu detin casa de marcat?

  Va multumesc!

 10. Vasile
  Vasile 2 ani în urmă

  Buna seara, daca sunt PFA cu norma de venit, activitate videograf, eliberez factura si chitanta, este ok? Multumesc ptr., raspuns!

  • Constantin
   Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. In opinia mea aveti nevoie de casa de marcat daca nu sunteti in lista de profesii liberale. Mai cereti si alte opinii.

 11. Isabella
  Isabella 2 ani în urmă

  Buna seara, eu si sotul suntem artisti plastici, iar vara realizam pe litoral portrete si tatuaje temporare tip bodypainting. Trebuie sa avem casa de marcat? Noi avem infiintata o intreprindere familiala. Va multumim anticipat!

  • Isabella
   Isabella 6 luni în urmă

   Ne poate ajuta cineva cu un raspuns concret? Va multumim anticipat!

   • Constantin Autor
    Constantin 6 luni în urmă

    Buna ziua! Trebuie sa aveti casa de marcat pentru incasarile in numerar de la persoane fizice.

 12. Birgoveanu Dumitru
  Birgoveanu Dumitru 2 ani în urmă

  Buna ziua ,imi puteti spune daca activitatea de instructor auto organizat ca P.F.A trebuie sa aiba casa de marcat. Desfasor activitatea in partida simpla si nu sunt platitor de T.V.A.
  Va multumesc

  • Constantin
   Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua! In opinia mea nu va trebuie casa de marcat, pentru ca sunteti profesie liberala. Intrebati va rog si la RAR sau autoritatea care patroneaza profesia dvs.

 13. Vrabie Maricica
  Vrabie Maricica 2 ani în urmă

  Buna Ziua,
  Imi puteti spune la ce categorie se inregistreaza antrenorul de tenis cu legitimatie stampilata de federatia de tenis locala pt care plateste o taxa.
  Multumesc

  • Constantin
   Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. Nu stiu daca este profesie liberala. Exista o lege speciala care reglementeaza activitateaa dvs? Intrebati la federatie va rog.

 14. Nitu Roxana
  Nitu Roxana 2 ani în urmă

  Si profesorii? Ei nu au o profesie liberala?

  • Constantin
   Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua! Profesorii nu (cred ca) sunt profesie liberala. Sunt angajati de institutii publice si private. Nu exista un roganism care sa certifice activitatea de profesor.

Scrie mesajul tau aici:

©2012-2019 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account